Sztutowo

Zadania szkoły

•    Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego
     oprogramowaniem i technologią informacyjną;
•    Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do
     informacji i komunikowania się;
•    Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego
      wyboru dalszego kierunku kształcenia.