Sztutowo

Metody oceniania

•    Biorąc pod uwagę, iż ocena jest środkiem kontroli nad efektami pracy i miernikiem osiągniętych celów kształcenia
     i wychowania, jak również może stymulować do osiągania lepszych wyników. Należy systematycznie prowadzić
     działania badające postęp nabywanych umiejętności praktycznych uczniów. Ocena powinna
     zostać głównie ukierunkowana na poznanie indywidualnych predyspozycji ucznia oraz ich rozwijania.
•    Program nie zakłada sprawdzianów teoretycznych. Narzędziami pomiaru powinny być sprawdziany praktyczne,
     odpowiedź ustna, ćwiczenia uczniowskie, samodzielne prezentacje multimedialne, strony internetowe.