Sztutowo

Rozwijanie, pogłębianie wiedzy oraz nabywanie umiejętności

•    przestrzeganie przepisów bh P podczas wykonywania eksperymentów, czyli wykształcenie praktycznych
     umiejętności ucznia, które umożliwią mu bezpieczne funkcjonowanie w środowisku,
•    wyjaśnienie podstawowych pojęć i praw, które ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących w środowisku
     człowieka,
•    rozwijanie zainteresowań chemiczno-biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody
     ożywionej,
•    kształtowanie w uczniach przekonania, że podstawą współczesnych nauk przyrodniczych, w tym chemii i biologii,
     jest eksperyment, co powinno skłaniać ucznia do dokonywania obserwacji i formułowania trafnych wniosków,
•    poznawanie różnorodności świata i środowisk życia organizmów,
•    dostrzeganie zależności między materiałem genetycznym organizmu a jego funkcjonowaniem,
•    kształtowanie zdrowego stylu życia,
•    poznanie i zrozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów,
•    zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu człowieka i kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
•    doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł i zarządzanie informacją (w tym
     rozważne i umiejętne korzystanie z mediów),
•    zastosowanie wiedzy teoretycznej do projektowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych,
•    przekazywanie wiedzy wykorzystując różne środki dydaktyczne i źródła wiedzy, co rozwija aktywność poznawczą
     uczniów i są źródłem wiadomości i umiejętności,
•    kształtowanie łatwości wypowiedzi, a przy tym omawianie efektów pracy zespołowej poprzez stosowanie
     różnorodnych metod aktywnych i aktywizujących,
•    angażowanie uczniów w projekt edukacyjny, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu w sposób twórczy,
     z zastosowaniem różnorodnych metod pracy oraz przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki,
•    wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy,
•    kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, czyli umiejętność współpracy w grupie oraz poczucia
     odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych (uczniowie wspólnie pokonują trudności, wspólnie
     podejmują decyzje),
•    umiejętność zajmowania stanowiska w dyskusji i wyrabianie własnej opinii,
•    organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie technik i narzędzi pracy,
•    rozwijanie zainteresowania chemią jako nauką przydatną w praktyce, a przez to wpływanie na planowanie rozwoju
     ucznia i jego kreatywność oraz motywowanie do osiągania coraz wyższych celów.