Sztutowo

Rozwijanie u uczniów postawy osobistego zaangażowania

•    rozwijanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej,
•    rozwijanie proekologicznych postaw u uczniów, którzy poprzez aktywne własne działanie będą mieli pozytywny
     wpływ na środowisko,
•    rozwijanie szacunku w stosunku do przyrody,
•    uświadomienie tempa zmian zachodzących w środowisku dawniej i obecnie, podkreślając i stopień tych zmian
     w przeszłości jest nie tylko ilościowo ale jakościowo różny od analogicznych zmian we współczesnej historii,
•    dostrzeganie przyczyn i skutków niepożądanych zmian w wyniku powstałych zagrożeń globalnych, np.: skażenie
     całej atmosfery, kwaśne opady, masowe ginięcie gatunków, nadmiar substancji toksycznych na powierzchni
     ziemi, degradacja gleby, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia wód, itd.,
•    dostrzeganie i omawianie problemów wynikających ze współczesnej działalności człowieka w środowisku oraz
     rozpatrywanie ich w skalach lokalnych, regionalnych, krajowych, globalnych,
•    zapoznanie z drogami migracji zanieczyszczeń w środowisku,
•    zwrócenie uwagi na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza w różnych działach gospodarki narodowej,
•    uświadomienie wykorzystywania zasobów przyrody: odnawialnych i nieodnawialnych, we własnym życiu
     codziennym, a przez to zwrócenie uwagi na wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych,
•    podkreślenie wpływu stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie na zmianę właściwości gleb i przeżyźnienie
     wód powierzchniowych,
•    przedstawianie sposobów poszukiwania alternatywnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej, z
     uwzględnieniem zalet i zagrożeń płynących podczas eksploatacji elektrowni jądrowej,
•    zwrócenie uwagi na wady i zalety promieniowania jonizującego, jakiemu jest poddawany człowiek w różnych
     sytuacjach,
•    dostrzeganie wpływu własnego stylu życia na środowisko oraz własnych możliwości i własnej roli w edukacji
     ekologicznej,
•    uświadomienie, że niewielkie zmiany przyzwyczajeń i zastosowanie prostych urządzeń technicznych mogą
     prowadzić do ochrony zasobów wody.