Sztutowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów

•    pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji,
•    rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
•    opanowania czynności praktycznych,
•    znajomości różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych,
•    znajomości metodyki badań naukowych,
•    znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka.