Sztutowo

Biologiczno – Chemiczne

Zajęcia odbywają się :
laboratorium : poniedziałek 7 i 8 godzina lekcyjna i czwartek 7 godzina lekcyjna
pogotowie laboratoryjne : czwartek 8 godzina lekcyjna

Rozwijanie, pogłębianie wiedzy oraz nabywanie umiejętności

Rozwijanie u uczniów postawy osobistego zaangażowania

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów