Sztutowo

Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Prezentowany program jest częścią projektu „Akademia Młodych Noblistów” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytetu III. Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3. Zwiększenie zdolności systemu do kształcenia zorientowanego na efekty nauczania i uczenia się, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia, którego celem głównym jest zapewnienie wsparcia uczniom w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno komunikacyjnych (ICT), języków obcych – na poziomie gimnazjalnym.

Przedstawiony program powstał na drodze wieloletniego doświadczenia w pracy z młodzieżą wykazującą aspiracje do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Został tak ułożony, by
nauczyciel/trener mógł wybrać nie tylko właściwe – dla warunków i możliwości szkoły – treści nauczania, ale je dodatkowo rozbudować, dając tym samym większą szansę uczniom zdolnym. W znaczący sposób rozszerza podstawę programową, wskazując obszary wiedzy obejmujące m.in. treści obowiązujące na egzaminach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kładzie nacisk na kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności ucznia – ukierunkowane na rozwój własnych zainteresowań. Celem programu jest przybliżenie technik informacyjno-komunikacyjnych w taki sposób, aby przedmiot nauczania przygotowywał przede wszystkim uczniów do rozwijania indywidualnych kompetencji, praktycznego wykorzystania umiejętności ICT w nauce, a także podwyższenia ich umiejętności zarządzania informacją. Dlatego niniejszy program przewidziany jest dla zajęć realizowanych w ramach 210 godzin dydaktycznych w ciągu 3 lat szkolnych, uwzględniający roczny 35 tygodniowy okres kształcenia. Wychodząc naprzeciw ukierunkowaniu działań edukacyjnych na sferę praktyczną zawarte w programie zagadnienia uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów, a także są wynikiem potrzeby modyfikacji treści i metod nauczania związanych z coraz szybszym rozwojem ICT. Biorąc pod uwagę, że szybki rozwój technik informacyjnych posiada coraz większy wpływ na życie codzienne, koniecznym jest elastyczne podejście nauczyciela/trenera do doboru różnorodnych ćwiczeń realizowanych w ramach treści kształcenia i wychowania na laboratorium komputerowym.

Marcin Genatowski