Sztutowo

Cele kształcenia i wychowania

•    Przygotowanie do aktywnego życia i podejmowania odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie informacyjnym;
•    Wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu codziennym;
•    Samodzielne i odpowiedzialne korzystanie z zaawansowanych możliwości środków (komputerów), narzędzi
     (oprogramowania) i metod ICT;
•    Wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia i działania;
•    Wdrażanie do wykorzystania komputera i Internetu jako źródła informacji i narzędzi rozwijających własne
     zainteresowania;
•    Wykorzystanie ICT do komunikacji i prezentacji swoich osiągnięć;
•    Przygotowanie do przystosowania się do szybko zmieniającego się świata technologii;
•    Wskazanie właściwej drogi w samodzielnym odkrywaniu możliwości różnych programów;
•    Nauczenie myślenia logicznego i algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera;
•    Kształcenie postawy etycznego korzystania z komputera i oprogramowania;
•    Wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu własnych uzdolnień w celu świadomego wyboru dalszego kierunku
     kształcenia;
•    Posługiwanie się językiem ICT;
•    Kulturalne komunikowanie się z innymi osobami;
•    Rozwijanie zainteresowań i chęci do dalszej nauki.